سایت بهترین ابزار


عکس های عاشقانه و دلنوشته ها و متن هاي كوتاه     بهانه ی بیداری ست ؛این قهوه ی" چشمــانت " خط می کشم روی اسمتبا مدادیکه نوک ندارد هیچ وقت...!!! برای خودت زندگی کن...کسی که تو را دوست داشته باشدبا تو می ماند...برای داشتنت می جنگد...اما اگر دوستت نداشته باشدبه هر بهانه ای میرود...!!! دلتنگی های من به تو رفته اندآرام می آینددر دل می نشیننددیگر نمی روند نـﮧ نمـﮯدآنـﮯ !هیچکس نمـﮯدآند. . .پشت این چهره ی آرام در دلم چـﮧ مـﮯگذرد...نمـﮯدآنـﮯ !کسی نمـﮯدآند. . .این آرامش ِ ظاهــر و این دل ِ نـا آرام ،چقدر خستـﮧ ام مـﮯکند . . از خوب ها بیشتر میترسم...!آخر..!یک روز تو خوب ِ من بودی ...! ان جایی که نامردان از کور عصا می دزدند دیوانه منم که انجا دنبال محبتم_____________________________________________________________________ســــكوتبلندترين فرياد من استو نگاهرساترين آوازمچرا نمي شنوي ؟ دغدغه خود را در آغوش بگیرو بخوابهیچ کس آشفتگی ات را شانه نخواهد زداین جمع پر از تنهایی است . . . راستش را بگو در زندگی قبلیتیک لیوان شیر نسکافه ی داغ نبودی؟تلخ ِ شیرین گرم و خواستنیو به شدت آرام بخش.... مدتـــــهاســـــت،دلـــــم شــــروعـــــی تــــازه میخـــــواهـــــدتو بیـــــا ...مـــــرا دوبــــــاره آغــــاز کـــــن ... لیوان چای روی میز در انتظار یک جرعه استنه تو می آیی نه او گرم می ماندچه گناهی دارد سماوری که داغ دیده است ؟ از آن شب که میان اس ام اس هایمان خوابت بردسال ها می گذرد ...من هنوز منتظرم از خواب بیدار شوی .. دِلَم... نَه عِشقِ آتَشین میخواهَدنَه دروغ هاےِ قَشَنگنَه سُکوتِ تَلخِ شاعِرانهنَه اِدِعاهاےِ بُزُرگدِلَم یِک فِنجان قَهوِه ےِ داغ میخواهَد و یِک دوست... من تو را به دلم قول داده امنگذار بد قول شوم...! يــآدَتــ بـآشــَد!هَمـِـہ ے قـَرآردآدهـآ رآ کـِہ روے ِ کـآغَـذهـآے ِ بے جـآن نـِمےنـِويسَـند!بَـعضے از عَهــدهـآ رآ روے ِ قـَلبــ ـهـآے ِ هـَمـ مےنـِويـسيمـ ...حـَوآستــ بـِہ ايـن عـَهــد هـآے ِ غـِيـر ِ کـآغـَذے بـآشـَد ...شِکـَستـَنـِشـآن يـِکــ آدَمـ رآ مےشِکـَنـد ...حـَوآسَـتــ باشَـديـِکــ آدَمـ رآ ... چه فرق می کند وسوسه سیب یا حوا … برای کسی که آدم نیست

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]