سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۴ تير ۱۳۹۵
دانش بيوفيزيك نشان مي دهدكه افكار ما به صورت امواج

الكترومغناطيسي مدام در فضا منتشر مي شود. مغز انسان فقط دستگاه

فرستنده ي امواج الكترومغناطيسي نيست بلكه گيرنده اين امواج نيز

هست. وقتي ما روي هدفي تمركز مي كنيم، امواج خاصي را در فضا

منتشر مي كنيم. اين امواج نامرئي توسط افرادي كه به نحوي با موضوع

فكر ما ارتباط دارند به طور ناخودآگاه دريافت مي شود و اگر ما با تكرار يك

فكر، امواج مورد نظر خود را مدام تقويت كنيم افراد و چيزهايي كه كمك

آنها براي تحقق هدف ما ضروري است به طور طبيعي به سوي ما جذب

مي شوند.
منبع: كتاب نوشتن جمله هاي جادويي
نوشته ي: كورش طارميارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]