سایت بهترین ابزار


 

دوﻣـﯿﻦ آﯾﮑـﻦ از ارﺳـﺎل ﺷﺨﺼـﯽ، ارسال از فایل می باشد و زمانی کاربرد دارد که شماره های ﺧـﻮد را در ﻓﺎﯾـﻞ اکسل ذخیره کرده اید و در دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﺗﻠﻔﻦ سامانه خود ثبت نکردید.

(قابل ذکر است که شماره ها در فایل اکسل باید در ستون A و بدون صفر ذخیره شوند. و فایلی که در قسمت دفترچه تلفن بارگذاری می شود هم باید مانند نمونه ی موجود در آن قسمت باشد)

1- در ارﺳﺎل از ﻓﺎﯾﻞ روي اوﻟﯿﻦ ﮐﺎدر اﻓﺰودن ﻓﺎﯾـﻞ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﺎ ﺑـﺎز ﺷـﺪن ﮐـﺎدر ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻓﺎﯾـﻞ ، از ﻗﺴـﻤﺖ اﻧﺘﺨـﺎب ﻓﺎﯾـﻞ، ﻣﺴﯿﺮي ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدﯾـﺪ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﯿـﺪ و در آﺧـﺮ روي ارﺳـﺎل ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻌـﺪاد ﺷـﻤﺎره ﻏﯿـﺮﺗﮑﺮاري اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.

تصــــــــویر


2- ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾـﻞ ﻣـﺘﻦ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ را در ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل وارد ﮐﻨﯿـﺪ دﻗـﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐـﻪ در زﯾـﺮ اﯾـﻦ ﮐـﺎدر ﺗﻌـﺪ اد ﺻﻔﺤﻪ و ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫـﺎي ﻣـﺘﻦ را ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ ، ﻻزم ﺑـﻪ ذﮐـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﯾـﮏ ﺻـﻔﺤﻪ ﭘﯿﺎﻣـﮏ ﺷـﺎﻣﻞ 70 ﮐـﺎراﮐﺘﺮ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


3- ﻧﮑﺘﻪ1: در ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ ﮐـﺎدر ﻣـﺘﻦ ارﺳـﺎل 2 آﯾﮑـﻮن ﻗﺮﻣـﺰ رﻧـﮓ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ اوﻟـﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض و دوﻣـﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳـﺖ درواﻗـﻊ زﻣﺎﻧﯿﮑـﻪ روي اﺿـﺎ ﻓﻪ ﮐـﺮدن ﺑـﻪ ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣـﺘﻦ ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻫـﺎي ﭘـﯿﺶ ﻓﺮض اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠـﺪدا ﺑـﺮاي ارﺳـﺎل ﻫﻤـﺎن ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺎﯾـﭗ ﻧﺪارﯾـﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ روي اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘـﯿﺶ ﻓـﺮض ﮐﻠﯿـﮏ ﮐﻨﯿـﺪ ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

تصــــــــویر


4- ﻧﮑﺘـﻪ 2 :ﻗﺴـﻤﺖ اﺑـﺰار ارﺳـﺎل ﺷـﺎﻣﻞ دو ﮔﺰﯾﻨـﻪ اﺳـﺖ ﯾﮑـﯽ ارﺳـﺎل ﻓﻠـﺶ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗﯿـﮏ دار ﮐـﺮدن ﭘﯿـﺎم ﺷـﻤﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻮدﮐــﺎر در ﮔﻮﺷﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷـﻮد ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ذﺧﯿـﺮه در ﮔﻮﺷـﯽ را ﻧـﺪارد و دﯾﮕـﺮي ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻋـﺪا د ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﯽ ﮐـﻪ اﻋـﺪاد داﺧـﻞ ﻣـﺘﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ.


5- ﺑــﺮاي ﺗﻨﻈــﯿﻢ زﻣــﺎن ارﺳــﺎل روي ﮐــﺎدر ﮐﻮﭼــﮏ ﮐﻠﯿــﮏ ﻣــﯽ ﮐﻨﯿــﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﺑــﺮاي ﺷــﻤﺎ ﻧﻤــﺎﯾﺶ داده ﻣــﯽ ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣــﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮن رو اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎب دﻗﯿﻘـﻪ روي دور آﺧـﺮ ﮐـﻪ ﺧﺎﮐﺴـﺘﺮي رﻧـﮓ ﻫﺴـﺖ ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ و ﺑـﺮاي ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ روي ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺮﮐـﺰي ﮐﻠﯿـﮏ ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺑﻌـﺪ از ﻇﻬـ ﺮ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷﻮد.

6- ﭘﺲ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗـﺎزﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺑـﺎ ﮐﻠﯿـﮏ روي ﮐـﺎدر ﺗـﺎرﯾﺦ ارﺳـﺎل ﺗﻘـﻮﯾﻢ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﻧﻤـﺎﯾﺶ داده ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ روز ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﺪ ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.


7- در آﺧﺮ روي ارﺳﺎل ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺎم ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻒ ارﺳﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

تصــــــــویر


سامانه ارسال پیام SPAYAM یک سامانه مدرن برای ارسال پیام انبوه تبلیغاتی و اطلاع رسانی میباشد. سوشال پیام دارای بانک شماره کل کشور به تفکیک استان، شهر، همراه اول، ایرانسل، رده سنی، جنسیت، منطقه ای، کدپستی، اصناف و ارسال از روی نقشه با قدرت وکیفیت مناسب گزارش تحویل پیام به صورت پنل رایگان آماه خدمت رسانی میباشد.

با ما تماس بگیرید

32327132-017

09114088060

www.spayam.ir

برای دریافت فایل آموزشی بصورت فیلم به آدرس زیر مراجعه فرمایید

http://www.aparat.com/simorghsms


عناوین مرتبط:

نظرسنجی پیامکی سوشال پیام

برگزاری مسابقه پیامکی

پاسخگوی خودکار و منشی پیامک

آموزش ارسال سریع در سامانه پیامکی

با پیش شماره ی مورد نظر پیامک ارسال کنید

ارسال پیامک با کدپستیارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]